• Drukuj
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt. „Rodzina- dom budowany miłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

  Wartość projektu: 167 805,46zł

  Wkład Funduszu Europejskiego : 142 634,64zł

  Uczestnicy :

  W okresie od 01 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. wsparciem zostaną objęte osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci umieszczone w w. w rodzinach.

  Cel projektu:

  Celem projektu podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza.

  Cele szczegółowe projektu:

  Planowane efekty: