Z kim się kontaktować?Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej
 
link do: Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej
Osoba / kontaktStanowiskoDane kontaktowe
Sonia Papiernik Pracownik socjalny III piętro
pok. 326
571 332 364, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjmowania
codziennie 7:00 – 15:00

REALIZOWANE ZADANIA

  • rekrutacja i kierowanie osób do wykonywania PSU,
  • naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania PSU,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami z terenu Dąbrowy Górniczej, do których kierowane są osoby wykonujące PSU,
  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Górniczej.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 859.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Rocznego Planu Potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok.

UCZESTNICY PSU

Do wykonywania PSU uprawnia spełnienie jednego z poniższych warunków:

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej oraz korzystanie ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne).
  2. Uczestnictwo w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach powstało w wyniku skierowania PUP w Dąbrowie Górniczej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Stawka należnego świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych wynosi 8,50 zł za godzinę i będzie waloryzowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Podstawą naliczenia świadczenia jest ilość faktycznie przepracowanych godzin. Za okres choroby (udokumentowanej kopią zaświadczenia lekarskiego) osoba skierowana świadczenia nie otrzymuje. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe ani zdrowotne. Świadczenie za pracę wypłacane jest przez MOPS (w kasie lub przelewem na konto) w okresach miesięcznych – z dołu. Od świadczenia nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

WYMIAR „CZASU PRACY”

Czas pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie dla danej osoby. Miesięczny harmonogram wykonywania prac uzależniony jest od potrzeb poszczególnego pracodawcy.

MIEJSCE WYKONYWANIA PSU

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na rzecz podmiotu z terenu gminy Dąbrowa Górnicza, będącego:

  • jednostką organizacyjną pomocy społecznej, tj. ośrodkiem pomocy społecznej, domem pomocy społecznej, placówką opiekuńczo-wychowawczą, ośrodkiem wsparcia, ośrodkiem interwencji kryzysowej,
  • organizacją pozarządową statutowo zajmującą się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
  • organizacją pozarządową realizującą zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
  • instytucją działającą na rzecz społeczności lokalnej, nie działającą w celach maksymalizacji zysku, tj. urzędem gminy lub jednostką organizacyjną utworzoną przez gminę (np. szkołą, domem kultury, biblioteką, żłobkiem, przedszkolem).

WZORY DOKUMENTÓW

Przejdź do strony z wzorami dokumentów do pobrania.