Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych
Wartość projektu: 158 679,85zł
Wkład Funduszu Europejskiego : 134 877,87zł
Uczestnicy :
W okresie od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. wsparciem zostaną objęte osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej, dzieci umieszczone w tych rodzinach oraz pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej, a także kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
Cele szczegółowe projektu:
• zwiększenie dostępności rodzin zastępczych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej do poradnictwa specjalistycznego,
• zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności
• upowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
• wsparcie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej objętych indywidualnym programem usamodzielnienia.
Planowane efekty:
• podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
• wzrost standardów pracy rodzin zastępczych zawodowych
• pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej.

ZADANIA W PROJEKCIE

1. KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
2. GRUPA WSPARCIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ
3. USŁUGI SPECJALISTYCZNE DLA RODZIN Z DZIEĆMI
4. OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY ORAZ START W DOROSŁOŚĆ – WARSZTATY DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ
5. WARSZTATY WYJAZDOWE SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW CZEŚĆ II Z ELEMENTAMI WYPALENIA ZAWODOWEGO ORAZ SPOTKANIE INTEGRACYJNE „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”
6. SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE
7. SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE
8. WIZYTA STUDYJNA ORAZ ZATRUDNIENIE OSOBY PRZY SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB PRZY PRACACH GOSPODARSKICH
9. WKŁAD WŁASNY

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej
Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodową udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu 571-332-354; 571-332-355 lub prosimy o kontakt osobisty od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
Szkolenie rozpoczyna się w miesiącu maju 2019 r.
Szkolenia odbywają się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej;
Al. Józefa Piłsudskiego 2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej posiada uprawnienia do szkolenia programem dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej nadane decyzją Nr 16/2017/RZ z dnia 28.09.2017r.
W.w działanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Rodzina – dom budowany miłością II”, którego celem jest podniesienie poziomu jakości i dostępności usług osób pełniących funkcję rodzica zastępczego oraz promocję idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

GRUPA WSPARCIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych
Zaprasza na  spotkania grupy wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, które odbędą się:
– 29.05.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 26.06.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00 – spotkanie połączone z warsztatami pt. „Skuteczna komunikacja z innymi ”
– 31.07.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 21.08.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 25.09.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00 – spotkanie połączone z warsztatami pt. „Uczucia i konflikty – radzenie sobie”
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 327, III piętro.

WARSZTATY DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych
Zaprasza na warsztaty dla pełnoletnich wychowanków ”Start w Dorosłość”, które odbędą się:
– 07.05.2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00
– 20.05.2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00
– 10.06.2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 309, III piętro.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

W dniu 14.06.2019 r. na terenie Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona odbyły się zajęcia integracyjne dla rodzin zastępczych „Razem możemy więcej” w ramach projektu pt. „Rodzina-dom budowany miłością II” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście Pani Bożena Borowiec Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Pan Kamil Dybich Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej oraz Pani Natalia Wierzelewska Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Podczas pikniku integracyjnego przeprowadzone zostały dwa szkolenia, pierwsze dla rodziców zastępczych pt. „Nowe zagrożenia w uzależnieniach XXI wieku” oraz dla małoletnich dzieci pt.”Nauka pierwszej pomocy”.
Zajęcia pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności przez najmłodszych uczestników, a rodziny zastępcze mogły poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu uzależnień. Po zajęciach był czas na integrację rodzin i dzieci przy wspólnym poczęstunku.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania:9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się: 

– 05.06.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

– 12.06.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:
– 06.06.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 21.06.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 26.06.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 03.07.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 10.07.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 17.07.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się: 

– 06.08.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

– 13.08.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:

– 07.08.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 21.08.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2,

pokój nr 316, III piętro.

„OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY” DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

W terminie od dnia 29.06.2019 r. do dnia 06.07.2019 r. we Władysławowie odbył się obóz socjoterapeutyczny dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej realizowany ramach projektu “Rodzina – dom budowany miłością II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem obozu była integracja pełnoletnich wychowanków ze środowiskiem, nabycie nowych umiejętności w różnych warunkach życiowych oraz sytuacjach społecznych. Stworzenie okazji do przeżywania pozytywnych emocji, budowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości. Pełnoletni wychowankowie uczestniczyli w warsztatach socjoterapeutycznych prowadzonych przez psychologa, które miały na celu odreagowanie napięć emocjonalnych oraz ułatwienie przyswajania umiejętności społecznie akceptowanych. Pracownicy na bieżąco uwzględniali potrzeby i oczekiwania uczestników obozu. Czas wolny pełnoletnich wychowanków był zorganizowany przez dwóch wykwalifikowanych pracowników. Polegał on przede wszystkim na aktywizowaniu pełnoletnich wychowanków do różnych zajęć. Dzięki, którym starali się oni wykształcić w sobie umiejętność świadomego oraz dobrowolnego uczestnictwa w życiu społecznym, zgodnie ze swoimi potrzebami psychospołecznym.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się: 

– 03.07.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

– 10.07.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 327, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się:
– 04.09.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 11.09.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2,pokój nr 327,
III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:
– 04.09.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 18.09.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU
w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą zawodową udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej pod numerem telefonu 571-332-354; 571-332-355 lub prosimy o kontakt osobisty od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Szkolenie rozpoczyna się w miesiącu październiku 2019 r.

Szkolenie odbywa się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; Aleja Józefa Piłsudskiego 2
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej posiada uprawnienia do szkolenia programem dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej nadane decyzją Nr 2/2016/RZ z dnia 07.03.2016r.

Ww. działanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Rodzina – dom budowany miłością II”, którego celem jest podniesienie poziomu jakości i dostępności usług osób pełniących funkcję rodzica zastępczego oraz promocję idei rodzicielstwa zastępczego na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

GRUPA WSPARCIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na  spotkania grupy wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, które odbędą się:
– 23.10.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 27.11.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 11.12.2019 r. w godz. od 15:00 do 18:00- spotkanie połączone z warsztatami pt. „Motywacja ”
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 327,
III piętro.

WARSZTATY WYJAZDOWE SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW CZ. II Z ELEMENTAMI WYPALENIA ZAWODOWEGO

     W terminie od dnia 26.08.2019 r. do dnia 01.09.2019 r. odbyły się warsztaty wyjazdowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców część II” z elementami Wypalenia Zawodowego dla rodzin zastępczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Rodzina-dom budowany miłością II” .
Podczas warsztatów wsparciem oraz opieką objęto 63 osoby. W wyjeździe uczestniczyło również dwóch koordynatorów projektu. Rodzice biorący udział w warsztatach otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie „Szkoły dla Rodziców i wychowawców część II” z elementami wypalenia zawodowego. Warsztaty były prowadzone przez dwóch szkoleniowców zatrudnionych na umowę zlecenie przez organizatora wyjazdu.
W tym samym czasie zapewniono opiekę nad dziećmi, która była sprawowana przez animatorów. Ww. program był realizowany w formie warsztatów psychologicznych (30 godzin dydaktycznych).  W trakcie spotkań omówiono sposoby, które są niezbędne w nawiązywaniu głębszych oraz
 cieplejszych relacji z dziećmi i wychowankami. Głównym celem warsztatów było wsparcie rodziców zastępczych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zaprezentowano również różnego rodzaju umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą. Dla wszystkich uczestników warsztatów zorganizowano ognisko integracyjne.
     Ponadto rodziny zastępcze uczestniczyły w warsztatach dotyczących wypalenia zawodowego. Podczas, których nabyły umiejętności radzenia sobie ze stresem.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się:
– 02.10.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 09.10.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:
– 04.10.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 11.10.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

Warsztaty dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na warsztaty dla pełnoletnich wychowanków ”Start w Dorosłość”, które odbędą się:
– 02.10.2019 r. w godz. od 15:30 do 17:30
– 16.10.2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00
– 12.11.2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00
– 03.12.2019 r. w godz. od 16:00 do 18:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2,
pokój nr 309, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się:
– 06.11.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 13.11.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:
– 08.11.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 22.11.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW „START W DOROSŁOŚĆ”

Zakończono drugi etap zajęć warsztatowych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej “Start w dorosłość” realizowanych w ramach projektu “Rodzina – dom budowany miłością II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas zajęć pełnoletni wychowankowie m.in. zapoznali się z charakterystyką rynku pracy w Polsce i województwie śląskim, zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez przeprowadzenie symulacji jej przebiegu, omówiono także zasady tworzenia indywidualnych planów kariery zawodowej, CV i listu motywacyjnego. W dniu 03.12.2019r. podczas zajęć podsumowano zdobyte umiejętności i wiadomości, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w cyklu warsztatów.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się:

– 04.12.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 11.12.2019 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:

– 09.12.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 13.12.2019 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

GRUPA WSPARCIA DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na  spotkania grupy wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, które odbędą się:

– 29.01.2020 r. w godz. od 15:00 do 18:00 – spotkanie połączone z warsztatami pt. „Zdrowy styl życia ”
– 26.02.2020 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 25.03.2020 r. w godz. od 15:00 do 18:00
– 15.04.2020 r. w godz. od 15:00 do 18:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 327, III piętro.

WIZYTA STUDYJNA RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH

W dniu 13.12.2019 r. odbyła się wizyta studyjna rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Rodzina-dom budowany miłością II.

Wizyta studyjna odbyła się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku Białej. Rodziny zastępcze oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej zaprosiły rodziny zastępcze oraz przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Dąbrowy Górniczej na spotkanie przy wspólnym stole wigilijnym. Rodziny miały możliwość wymienić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wspierania rodziny. W trakcie rozmów zostały omówione zagadnienia m.in. jak rozwiązywać problemy pojawiające się w opiece nad dzieckiem oraz rozwiązania systemowe z zakresu pieczy zastępczej funkcjonujące w Ośrodku. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, na którym przekazano bielskim rodzinom drobne upominki promujące miasto Dąbrowę Górniczą.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się:

– 08.01.2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 15.01.2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE PEDAGOG

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje pedagogiczne które odbędą się:
– 07.02.2020 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 11.02.2020 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 18.02.2020 r. w godz. od 15:30 do 18:30
– 21.02.2020 r. w godz. od 15:30 do 18:30

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.

KONSULTACJE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

zaprasza na konsultacje z terapeutą ds. uzależnień które odbędą się:

– 05.02.2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 12.02.2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 18.02.2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00
– 19.02.2020 r. w godz. od 16:00 do 19:00

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 316, III piętro.