baner_integra_2009

Programem objętych było 160 mieszkańców Dąbrowy Górniczej korzystających z pomocy społecznej, którzy uczestnicząc w projekcie mieli możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a także uczyli się jak radzić sobie na współczesnym rynku pracy.
Uczestnicy projektu w ramach organizowanych zajęć i warsztatów, mogli przy wsparciu specjalistów nabyć wiele umiejętności pomocnych w powrocie na rynek pracy.

Na realizację Projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie otrzymuje kwotę około 1 ml złotych.

Działania projektowe nakierowane był na integrację klientów MOPS ze środowiskiem oraz motywację uczestników do aktywnego kreowania swojego życia zarówno osobistego jak i zawodowego, a zwłaszcza podejmowania „walki” o lepszą jakość życia dla siebie i swojej rodziny.

Oferta projektu kierowana była do osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu – w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawnych, osób bezdomnych, osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie było zawarcie kontraktu z pracownikiem socjalnym. W ramach kontraktu realizowane było wsparcie z zakresu instrumentów aktywnej integracji, działań o charakterze środowiskowym, świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku aktywizującego oraz pracy socjalnej.

POWRÓT NA RYNEK PRACY

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w szeregu działań mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających zdobycie przez nowych kwalifikacji i umiejętności, a co za tym idzie powrót do aktywnego życia zawodowego. W ramach tego typu działań zorganizowano 13 kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zajęcia realizowane przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kursy zawodowe zrealizowane w roku 2009 to:

1.Prawo jazdy kategorii B.
2.Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej.
3.Pracownik ochrony osób i mienia.
4.Opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
5.Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, komputera w zakresie programów handlowych wraz z zasadami dobrej praktyki higienicznej(HACCP).
6.Ogrodnik, aranżacja przestrzeni.
7.Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych i komputera w zakresie programów magazynowych.
8.Palacz CO.
9.Florystyka z obsługą kasy fiskalnej.
10.Uprawnienia SEP do 1 KV.
11.Kosmetyka, wizaż i stylizacja.
12.Kurs fotografii cyfrowej z obsługą programu photo- shop.
13.Obsługa suwnic sterowanych z kabiny.

Wszystkie osoby które ukończyły kurs i pozytywnie zaliczyły egzamin końcowy, otrzymały certyfikat, zaświadczenie ukończenia kursu lub odpowiednie świadectwo potwierdzające uzyskane kwalifikacje i umiejętności.

W ramach zajęć organizowanych przez Klub Integracji Społecznej „integrowicze” wzięli udział w cyklu indywidualnych i grupowych zajęć, szkoleń i warsztatów w zakresie:

1.Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
2.Treningu umiejętności i kompetencji społecznych.
3.Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy „Praca w zasięgu ręki”.
4.Warsztatów rozwoju osobistego „Lepsze ja”.
5.Profilaktyki uzależnień.
6.Poradnictwa prawnego.
7.Poradnictwa dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy kursów, szkoleń, zajęć i warsztatów w trakcie ich trwania otrzymywali ciepłe posiłki lub inny poczęstunek w ramach usługi cateringowej, a koszty związane z dojazdem na zajęcia pokrywali z zasiłku aktywizacyjnego. W przypadku kursów które odbywały się w znacznej odległości od Dąbrowy Górniczej zapewniony został transport busem. Ponadto osoby biorące udział w zajęciach w ramach treningu umiejętności i kompetencji społecznych, miały zapewnioną opiekę nad swoimi dziećmi w czasie trwania zajęć.

NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Kolejnym atrakcyjnym działaniem projektowym skierowanym do uczestników była możliwość uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.
Z tej możliwości skorzystało 12 uczestników Projektu i podjęło naukę na kierunku: Technik mechanik w czteroletnim Prywatnym Technikum Zawodowym w Dąbrowie Górniczej.

NOWE UMIEJĘTNOŚCI I ROZWÓJ OSOBISTY

Podniesienie motywacji, kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową to jedne z głównych celów Projektu INTEGRA. Próbę osiągnięcia tych celów uczestnicy Projektu podjęli biorąc udział w dwudniowym wyjazdowym szkoleniu z dziedziny rozwoju osobistego. Zajęcia szkoleniowe odbyły się w Szczyrku a obejmowały m.in.:

1.Zarządzanie czasem.
2.Techniki radzenia sobie z stresem, źródła i przyczyny stresu.
3.Techniki kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych.
4.Umiejętności asertywnego wyrażania swoich odczuć.
5.Trening zarządzania budżetem domowym.
6.Zasady zarządzania gospodarstwem domowym.
7.Odpowiedzialność za wyniki swych działań.
8.Proces wytyczania celów i priorytetów.
9.Formy prezentacji i komunikacji.
10.Techniki i środki oratorskie (jak mówić, by być słuchanym).
11.Nauka szybkiego czytania.
12.Ćwiczenia zwiększające koncentrację.
13.Skuteczne uczenie się i zapamiętywanie.
14.Charakterystyka rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.
15.Radzenie sobie z problemami wychowawczymi u dziecka.
16.Skuteczna pomoc dzieciom w nauce.
17.Animacja czasu wolnego dziecka.
18.Komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie wychowawcze.
19.Wskazanie co, jak i gdzie można załatwić – czyli sprawy urzędowe są proste.
20.Trening zarządzania własnym potencjałem.
21.Proces wytyczania celów i priorytetów.
22.Postawa życiowa a praca.
23.Techniki skutecznych negocjacji.
24.Zajęcia teambuilding’owe,

Oprócz zajęć szkoleniowych oferta wyjazdu wzbogacona została o liczne atrakcje dostępne dla uczestników, a były nimi kryty basen, sauna, grota solna.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W PROJEKCIE

Udział niepełnosprawnych uczestników Projektu w wyjazdowych zajęciach rehabilitacyjnych połączonych z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo – czyli aktywnej formie rehabilitacji, połączonej z elementami wypoczynku.
Celem zajęć rehabilitacyjnych była ogólna poprawa sprawności psychofizycznej i rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego. Program zajęć rehabilitacyjnych dostosowany był do rodzaju niepełnosprawności i schorzeń uczestników, zawierał elementy kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz wzbogacony był o warsztaty Deqoupage.
W 18 dniowych zajęciach rehabilitacyjnych zorganizowanych w Wiśle wzięło udział 14 niepełnosprawnych uczestników Projektu „INTEGRA”.

INTEGRACJA, REKREACJA, EDUKACJA

Działania o charakterze środowiskowym miały na celu rozbudzenie motywacji do działania, przełamanie wewnętrznych barier, promocje zdrowego stylu życia, edukacje ekologiczną, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, pobudzenie integracji społecznej, rozwijanie samodzielności życiowej, rozwój osobowości, edukację zdrowotną, naukę zasad współistnienia społecznego i poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, naukę współdziałania w grupie, profilaktykę przeciwuzależnieniową.

W ramach tych działań uczestnicy Projektu oraz osoby z ich najbliższego otoczenia wzięli udział m.in. w:
1.Pikniku integracyjno-edukacyjnym w Parku Zielona.
2.Wycieczce edukacyjno-integracyjnej do „Leśnego Parku Niespodzianek” w Ustroniu.
3.3 dniowej wycieczce „Integracyjny obóz przetrwania” w Wiśle.
4.Spotkaniu „Mikołajki 2009”.
5.Wycieczce edukacyjno-integracyjnej do stadniny koni.

banner-ue-fundusz-spoleczny