Z kim się kontaktować?Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
 
link do: Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest wykonywana zarówno w siedzibie MOPS jak i w terenie w systemie zadaniowego czasu pracy.

Zadania zespołu:

  1. Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
  2. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
  3. Udzielanie poradnictwa, pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzenie terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
  4. Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w ramach grup wsparcia i szkoleń
  5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a także kościołami i organizacjami społecznymi,
  6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, sporządzanie indywidualnych planów pomocy dzieciom
  7. Usamodzielnianie wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez wyznaczenie opiekuna programu usamodzielnienia oraz sporządzenie indywidualnego programu usamodzielnienia
  8. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.