Z kim się kontaktować?Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
 
link do: Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje:

  • osobom, uprawnionym do świadczenia pielegnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych tj. gdzie prawo do świadczenia powstało przed 1.01.2013r,, spełniającym warunki obowiazujące od 1.01.2013r. tj. m.in. niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia oraz osobom, którym przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po dniu 1.01.2013r.,
  • za każdy miesiąc w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2013 r., w którym przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje w wysokości 100,00 zł miesięcznie.

Prawo do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego ustala z urzędu wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego.