Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, identyfikuje członka rodziny wielodzietnej uprawnionego do korzystania z systemu zniżek oraz dodatkowych uprawnień w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz. 1348). Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

JAKIE ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄ POSIADACZOWI KARTY?

Na mocy przepisów posiadacze KDR uzyskali istotne ulgi zagwarantowane ustawowo. Należą z nich:

 •  ulga na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom  będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny),

 •  zniżka na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie – zniżka 50%, dzieci – 75%),

 •  bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce.

Ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

PRAWO DO POSIADANIA KARTY:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem
 1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

PRAWO DO POSIADANIA KARTY PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI RODZINY WIELODZIETNEJ, KTÓRY JEST:

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019r. poz. 577 i 622), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu, na wniosek członka rodziny wielodzietnej złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYZNAWANA JEST NA OKRES :

1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,

2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,

3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,

5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

KARTA DUŻEJ RODZINY jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodziców/opiekunów lub pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej (legitymacja szkolna/studencka).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku  do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 5. w przypadku członka rodziny będącego cudzoziemcem okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. w przypadku osób ubiegających się o wydanie duplikatu Karty, dodatkowej Karty tradycyjnej lub elektronicznej – do wniosku dołączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty.

KTO SKŁADA WNIOSEK?

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK?

Wniosek papierowy o wydanie Karty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al.  Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro) w następujących godzinach:
wtorek, środa  od 9.00 do 13.00

czwartek od 11.00 do 16.30.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Uzyskanie KDR w wersji elektronicznej (aplikacji na smartfon) przebiega w następujących etapach:

 1. osoba ubiegająca się o kartę składa wniosek wraz z załącznikiem „ZKDR_04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”:

 •  w formie papierowej (formularz dostępny w zakładce: Druki do pobrania – Karta Dużej Rodziny lub

 •  za pośrednictwem portalu Emp@tia (moduł e-wnioski, dostępny pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski).
  We wniosku podaje się dane osób, dla których wnioskuje się o kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adresem poczty elektronicznej, na który przesłane zostaną dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR. Jeżeli wnioskodawca  wnioskuje o kartę w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny, np. rodzica,

 1. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi karty,

 2. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy ją uruchomić i zalogować się, podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny (jest to ten sam numer, co na karcie plastikowej, jeśli była wcześniej wydana) oraz hasło z SMS. W kolejnym kroku aplikacja poprosi o zmianę hasła na własne,

 3. spersonalizowanie Kart Dużej Rodziny członków rodziny, dla których zawnioskowano o przyznanie karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją kartą może w swoim telefonie wyświetlać karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica. Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

UWAGA! Jeżeli wnioskodawca chce, aby rodzice/małżonek rodzica mogli wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny wielodzietnej, można zaznaczyć ten wybór na ostatniej stronie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Wypełnianie załącznika ZKDR-04 nie będzie wtedy konieczne. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu członków rodziny wielodzietnej podaje się wówczas na formularzu wniosku.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku

ODPŁATNOŚĆ ZA KDR

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny za wyjątkiem przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo,

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wówczas wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

W przypadku zgubienia, kradzieży lub w inny sposób utracenia karty, można złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu. Duplikat KDR wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Wnioskodawca jest zobowiązany dokonać ww. opłaty w Kasie tutejszego Ośrodka lub na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :

GETIN NOBLE BANK S.A. Nr konta : 61 1560 1010 2148 1236 9177 0002 z dopiskiem : ” Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny ”, „Opłata za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny – elektroniczna ‘’ lub Opłata za wydanie dodatkowej Karty Dużej Rodziny – tradycyjna ‘’.

OBOWIĄZKI POSIADACZA KARTY

1. Istnieje konieczność NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.

2. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest zobowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

3. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 2 niniejszej Karty, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Informacje dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://rodzina.gov.pl

Więcej informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Piłsudskiego 2 – pokój nr 413 (IV piętro) lub telefonicznie pod numerem 571-332-335 , 571-332-336