Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, powołany został przez Prezydenta Dąbrowy Górniczej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i obejmuje zasięgiem swego działania powiat grodzki – Dąbrowę Górniczą.

 

OsobaDane kontaktowe

Barbara Makola
Przewodnicząca Zespołu

tel. 571 332 370
pok. 015

Kinga Firlus – Pustuła
Sekretarz Zespołu

tel. 571 332 372
pok. 010

Marta Włudarz

571 332 371
pok. 014

Izabela Lasek

571 332 371
pok. 014

Monika Debudaj

571 332 371
pok. 014

Elżbieta Sieradzka

571 332 372
pok. 010

 

 

Godziny przyjmowania stron
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9:00 – 13:00
czwartek 7:00 – 15:00

 

Zadania Zespołu

1. Realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespół orzeka o:

– niepełnosprawności – w przypadku dzieci do szesnastego roku życia
– stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób powyżej szesnastu lat

2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie:

– legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osób po 16 roku życia
– legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
– wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia
– wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia

3. Sporządzanie informacji zbiorczej o realizacji zadań powiatowego zespołu.

4. Współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych-zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności bądź o stopniu niepełnosprawności.
Sposób załatwienia spraw

UWAGA ! PONIŻSZE DRUKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !
(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4)

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osoba ubiegającą się o orzeczenie składa w oryginale:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dla osoby składającej wniosek po raz pierwszy – ZAŁĄCZNIK nr 1.

2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o ponownie ustalonym stopniu niepełnosprawności – dla osoby posiadającej orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane na czas określony. (W celu utrzymania ciągłości orzeczenia osoby zainteresowane winny składać w/w wniosek przed upływem jego ważności – nie wcześniej niż 30 dni) – ZAŁĄCZNIK nr 2

3. Wniosek w sprawie ponownego wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uwzględniającego zmianę stanu zdrowia – dla osoby posiadającej prawomocne orzeczenie Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, której stan zdrowia uległ pogorszeniu – ZAŁĄCZNIK nr 3.

4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w całości wypełnia lekarz prowadzący – ZAŁĄCZNIK nr 4.

5. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – dla osób do 16-tego roku życia – ZAŁĄCZNIK nr 5.

6. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka(do 16 – tego roku życia) – w całości wypełnia lekarz prowadzącyZAŁĄCZNIK nr 6.

UWAGA ! POWYŻSZE DRUKI NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE !
(PIERWSZA I DRUGA STRONA NA JEDNEJ KARCIE A-4)

Wnioskodawca wraz z drukami wniosku i zaświadczenia lekarskiego winien złożyć oryginały lub potwierdzone przez świadczeniodawców usług medycznych (lekarzy lub pracowników przychodni czy szpitali) za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenie zasadnicze (karty wypisowe, wyniki istotnych badań), natomiast w przypadku powtórnego składania wniosku dodatkowo przedłożyć kserokopię dotychczasowego orzeczenia lub oryginał do wglądu.

Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W celu uzyskania legitymacji należy złożyć wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej – ZAŁĄCZNIK nr 7 Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć kserokopię orzeczenia oraz jedno aktualne, niezniszczone (nieużywane) zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego) . Dotyczy to również dzieci do 16 roku życia.

INFORMACJA O LEGITYMACJACH

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, ze zmianami), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. ni. do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz zniżek w dostępie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury i turystyki, świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Ponadto od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 1541).

Zgodnie z nowymi wzorami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopnień niepełnosprawności, numer legitymacji) według następujących wzorów:

1) 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,

2) 00000000000;01-U;;000000000/0001,

3) 00000000000;;lekki;000000000/0001,

4) 00000000000;;;000000000/0001.

Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologii CMOS.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej.

Jednocześnie nadmieniam, że legitymacje wydane przez 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony. Natomiast jeżeli osoba niepełnosprawna nie posiada ważnej legitymacji, to do czasu odbioru legitymacji wydanej wg nowego wzoru, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Członkami składu orzekającego są: lekarze, psycholog, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu w godzinach rannych i popołudniowych.

Tryby odwoławcze
Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, o ile nie uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie.

Terminy załatwienia sprawy
do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub do 2 miesięcy w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych.

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie dnia 01.07.2014r. zmiany art. 8 ust. 1 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1446), wnioski o wydanie kart parkingowych są przyjmowane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w siedzibie zespołu.

Uprawnione do karty parkingowej są osoby zaliczone do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O oraz osoby zaliczone do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub 04-O, które uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po wejściu w życie zmiany do w/w ustawy, czyli po 1 lipca 2014r. i spełniają przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
Art. 8 ust. 3a pkt. 1
„Kartę parkingową wydaje się: osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”

Do osób uprawnionych zaliczone są osoby posiadające orzeczenie o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności, wydane po 1 lipca 2014r., spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), niezależnie od symbolu niepełnosprawności.

Uprawnione do karty parkingowej są także dzieci do 16 roku życia zaliczone do osób niepełnosprawnych po 1 lipca 2014r., spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Art. 8 ust. 3a pkt. 2
„Kartę parkingową wydaje się: (…) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 1446 ze zm.), karty parkingowe uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności kart, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.

Wniosek o wydanie karty parkingowejZAŁĄCZNIK nr 8

Numer rachunku bankowego na który ma być wniesiona opłata za wydanie karty parkingowej 21 zł.
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Al. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Getin Bank 61 1560 1010 2148 1236 9177 0002
W tytule przelewu należy wpisać:
Opłata za wydanie karty parkingowej. Wpłacający: (tu wpisać imię i nazwisko osoby dla której zostanie wydana karta parkingowa)

WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE WRAZ Z ORYGINAŁEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DO WGLĄDU, 1 ZDJĘCIEM ORAZ POTWIERDZENIEM WPŁATY

Inne dokumenty niezbędne do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

a) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby powyżej 16-tego roku życia – ZAŁĄCZNIK nr 9;

b) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla dzieci do 16-tego roku życia – ZAŁĄCZNIK nr 10;

c) Oświadczenie o miejscu pobytu stałego (dla osób, które posiadają nowy dowód osobisty bez adresu zamieszkania) – ZAŁĄCZNIK nr 11

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1172);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.02.2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz.162 z 2002r. ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2027);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.11.2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U. Nr 228, poz.1681 z 2007r.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej -z dnia 18.12.2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250, poz.1875 z 2007r).

– Ustawa z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz. 1446);

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1438);

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz. 843).

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie Rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania kart parkingowych (Dz. U. z 2014r., poz. 818).

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

INFORMUJĘ, ŻE W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIEM Z DNIA 26 MARCA 2020 ROKU ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORAZ W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII OGŁOSZONYM 20 MARCA 2020 ROKU, POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OD DNIA 01.04.2020 ROKU BĘDZIE ROZPATRYWAŁ SPRAWY BEZ OBECNOŚCI OSÓB ZAINTERESOWANYCH (WNIOSKODAWCÓW), DZIECI I ICH PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH.

OSOBY ZAINTERESOWANE, BĘDĄ O TYM FAKCIE INFORMOWANE TELEFONICZNIE LUB W RAZIE NIEMOŻNOŚCI NAWIĄZANIA KONTAKTU – PISEMNIE.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia
, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; [DOTYCZY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH OD 9 GRUDNIA 2019 R. DO 8 MARCA 2020 R.]


2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, (wydane dla placówek), zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

 

 

Polecamy linki do następujących stron

www.rehabilitacja.zpchr.pl– Ośrodki Wypoczynkowe i Rehabilitacyjne
www.zpchr.pl– Baza Zakładów Pracy Chronionej
www.pfron.org.pl– Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
http://www.glusi.pl/ – portal dla osób niesłyszących i słabosłyszących
www.biurokarier.idn.org.pl – biuro karier osób niepełnosprawnych
www.idn.org.pl – internet dla niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.info – portal dla osób niepełnosprawnych
www.ipon.pl – internetowy portal osób niepełnosprawnych