Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie Wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego (dot. osób, które ukończyły 75 rok życia)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o:
    • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo
    • znacznym stopniu niepełnosprawności.