Z kim się kontaktować?Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
 
link do: Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Praca asystentów rodziny jest wykonywana zarówno w siedzibie tut. Ośrodka jak i w terenie w systemie zadaniowego czasu pracy.

Zadania zespołu:

  1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  2. Podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny,
  3. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną z członkami rodziny w celu wzmocnienia, poprawy ich sytuacji życiowej i rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  4. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
  5. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.